สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

นายพีระพล ติ้วสุวรรณ 
ประธานสภาฯ

นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
รองประธานสภาฯ คนที่ 1

นายจีรทีป จรรย์โกมล
รองประธานสภาฯ คนที่ 2

ส.ต.อ.สมปอง บัวพิม
เลขานุการสภาฯ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

นายโอฬาร เจริญรักไทย
ส.อบจ.อำเภอซับใหญ่

นายบวร ภัทรวลี
ส.อบจ.อำเภอเนินสง่า

นายสุธี ศิวาพร
ส.อบจ.อำเภอภักดีชุมพล

นายสุรพล ชาญตะคุ
ส.อบจ.อำเภอหนองบัวระเหว

นางสาววัชรี โชตินาเสียว
ส.อบจ.อำเภอบ้านแท่น

นายขันทอง เชื้ออาสา
ส.อบจ.อำเภอบ้านเขว้า เขต 1

นายวรวุฒิ จิตร์จันทึก
ส.อบจ.อำเภอบ้านเขว้า เขต 2

นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย
ส.อบจ.อำภอบำเหน็จณรงค์ เขต 1

นายธวัช ฐิตินันท์พงศ์
ส.อบจ.อำภอบำเหน็จณรงค์ เขต 2

นายจารุเดช คนสมบูรณ์
ส.อบจ.อำเภอคอนสวรรค์ เขต 1

ส.ต.อ.สมปอง บัวพิม
ส.อบจ.อำเภอคอนสวรรค์ เขต 2

นางสาวสุทธิรัตน์ จรรย์โกมล
ส.อบจ.อำเภอคอนสาร เขต 1

นายจิรทีป จรรย์โกมล
ส.อบจ.อำเภอคอนสาร เจต 2

นายวิชัย วชิระพานิชกุล ส.อบจ.อำเภอเทพสถิต เขต 1

นายวิชัย วชิระพานิชกุล
ส.อบจ.อำเภอเทพสถิต เขต 1

นายวีระ แต่งทรัพย์
ส.อบจ.อำเภอเทพสถิต เขต 2

นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธ์
ส.อบจ.อำเภอจัตุรัส เขต 1

นายสมบัติ โกสินทร์
ส.อบจ.อำเภอจัตุรัส เขต 2

 

(ว่าง)
ส.อบจ.อำเภอแก้งคร้อ เขต 1

นายอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ
ส.อบจ.อำเภอแก้งคร้อ เขต 2

200

นายอัครินทร์ สิงขรอาสน์
ส.อบจ.อำเภอแก้งคร้อ เขต 3

200

นายพิชัย ขระสูงเนิน
ส.อบจ.อำเภอหนองบัวแดง เขต 1

นายวรวรรธน์ จันทร์ทรานราศรี
ส.อบจ.อำเภอหนองบัวแดง เขต 2

นายธานี ถ้ำแก้ว
ส.อบจอำเภอหนองบัวแดง เขต 3

นายสุขสันต์ ชื่นจิตร
ส.อบจ.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เขต 1

นายรุจาพงษ์ สิริเศรษฐานันท์
ส.อบจ.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เขต 2

นายชัยวัฒน์ จรรย์โกมล
ส.อบจ.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เขต 3

นายโฆษิต เร่งไพบูลย์วงษ์
ส.อบจ.อำเภอภูเขียว เขต 1

นายพีระพล ติ้วสุวรรณ
ส.อบจ.อำเภอภูเขียว เขต 2

นางสาววิเมลือง แก้วศิริ
ส.อบจ.อำเภอภูเขียว เขต 3

นายจตุพร ติ้วสุวรรณ
ส.อบจ.อำเภอภูเขียว เขต 4

นายสุชีพ เศวตกมล
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 1

นายสมเดช ชัยวัฒนกุลวานิช
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 2

(ว่าง)
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 3

นายนิกร หมั่นธรรม
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 4

 

(ว่าง)
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 5

นายดำรงพล กล้าจริง
ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 6

คุยกับนายก อบจ.
นายมนตรี ชาลีเครือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
"การจะพัฒนาชัยภูมิต้องเริ่มจากการทำให้พี่น้องชาวชัยภูมิมีความสุข"
วิสัยทัศน์ อบจ.
เมืองน่าอยู่ อู่พลังงาน
ดินแดนแห่งการท่องเที่ยว
กีฬาเด่น เน้นการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม