9. กองการเจ้าหน้าที่  

http://hr2.chpao.org

          9.1 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  มีหน้าที่  ดังนี้

                    งานสรรหา

                          (1) งานจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโอน    การย้ายและหลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

                          (2) งานจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่ ก.จ. กำหนด

                          (3) งานสรรหาข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างของ อบจ.ชัยภูมิ

                          (4) งานสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก ข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                          (5) งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง

                          (6) งานเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและ ตัดโอนอัตราเงินเดือนของข้าราชการ อบจ.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                          (7) งานย้ายภายในส่วนราชการของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-งานขอกลับเข้ารับราชการของข้าราชการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

                          (8) งานขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                          (9) งานสอบเปลี่ยนสายงาน

                         (10) งานทดลองการปฏิบัติราชการข้าราชการ อบจ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                         (11) งานเงินรางวัลและประโยชน์ตอบแทนอื่น

                         (12) งานบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

                    งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

                           (1) งานเกษียณอายุราชการ

                           (2) งานพิจารณาบำเหน็จความชอบ

                           (3) งานบำเหน็จ บำนาญของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ  ลูกจ้างประจำ

                           (4) งานลาออกจากราชการ

                           (5) งานให้ออกจากราชการกรณีปกติ

                           (6) งานแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลในทะเบียนประวัติ(ก.พ.7)

                           (7) งานเพิ่มวุฒิการศึกษา

                           (8) งานเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล และอื่น ๆ

                           (9) งานจัดทำทะเบียนคุมอัตรากำลังและกรอบอัตรากำลังของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                           (10) งานบันทึกและประมวลผลข้อมูลข้าราชการ อบจ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                           (11) งานเก็บรักษา ตรวจสอบ ทะเบียนประวัติ    ก.พ.7

                           (12) งานปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลระบบการบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน

                           (13) งานเปลี่ยนรูปถ่ายใน ก.พ.7 เมื่อครบกำหนดตามระเบียบฯ

                           (14) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ

                           (15) งานขอพระราชทานเพลิงศพ

                           (16) งานบันทึกหรือปรับปรุง แก้ไขข้อมูลระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน

                    งานพัสดุและทรัพย์สิน

                          (1) งานวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนคุม  การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย รวมทั้งงานสวัสดิการ

                          (2) งานวางแผนจัดหาพัสดุ และจัดหาพัสดุ

                          (3) งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ์

                          (4) งานตรวจสอบพัสดุคงเหลือ

                          (5) งานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของกองการเจ้าหน้าที่

                          (6) งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่

                          (7) งานจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณตามโครงการของกองการเจ้าหน้าที่

                          (8) งานจัดทำข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วงเงินไม่เกิน  100,000.-บาท

                          (9) งานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

                         (10) งานซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของกอง

                         (11) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

          9.2 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร   แบ่งการบริหารออกเป็น  3 กลุ่มงาน ดังนี้

                    งานวางแผนอัตรากำลัง

                          (1) งานวิเคราะห์และการวางแผนอัตรากำลัง    3 ปี

                          (2) งานศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โครงสร้างและการจัดอัตรากำลัง

                          (3) งานจัดทำโครงสร้าง กรอบอัตรากำลังและ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล

                        (4) งานจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี

                        (5) งานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

                        (6) งานพัฒนาสมรรถนะการบริหาร ตามสายงาน

                           (7) งานศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะนโยบายและวางแผนระบบการบริหารงานบุคคล

                        (8) งานปรับปรุงส่วนราชการ

                           (9) การจัดตั้งกำหนดส่วนราชการ

                          (10) งานปรับปรุงกำหนดตำแหน่งของ  ข้าราชการ อบจ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                          (11) งานกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

                          (12) งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                        (13) งานแบ่งส่วนราชการภายใน อบจ.

                           (14) งานพัฒนาระบบงาน ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

                            (15) งานปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                    งานส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                           (1) งานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา*

                           (2) งานพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา*

                            (3) งานขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อน  วิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา*

                            (4) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย*

                            (5) งานประเมินเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู

                            (6) งานประเมินบุคคลและผลงานของ ข้าราชการ อบจ. เพื่อเลื่อนตำแหน่ง

                             (7) งานประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู บุคลากร ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

                            (8) งานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)

                            (9) งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                            (10) งานจัดการองค์ความรู้

                            (11) งานลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศของข้าราชการ  อบจ.

                            (12) งานจัดทำหลักสูตรคุรุพัฒนา

                            (13) งานลาของข้าราชการ ข้าราชการครู

                            (14) งานขออยู่ในราชอาณาจักร

                            (15) งานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง บุคลากรทางการศึกษา

                            (16) งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                            (17) งานประชุม ฝึกอบรม สัมมนา

                            (18) งานจัดทำโครงการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากรในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

                            (19) งานขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

                             (20) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                    งานอำนวยการ

                            (1) งานอำนวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ

                            (2) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  กองการ เจ้าหน้าที่

                            (3) งานขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของกองการเจ้าหน้าที่

                            (4) งานขอตั้งงบประมาณร่ายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่

                            (5) งานดำเนินการควบคุมภายในของกองการเจ้าหน้าที่

                            (6) งานประชาสัมพันธ์งานกองการเจ้าหน้าที่

                           (7) งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการและรายงานผลการปฏิบัติงาน ของกองการเจ้าหน้าที่

                         (8) งานจัดทำหนังสือรับรองบุคคล

                            (9) งานจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่

                           (10) งานจัดการประชุมและรายงานการประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

                           (11) งานเลขานุการ ก.จ.จ. ,งานเลขานุการ คณะอนุ ก.ครู

                           (12) งานขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                            (13) งานดำเนินการเกี่ยวกับการลา การขออนุญาตลาอุปสมบทการลาประกอบพิธีฮัจย์

                            (14) งานขออนุญาตให้บุคลากรไปต่างประเทศ

                            (15) งานขอยืมตัว  การช่วยราชการของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

                            (16) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                    งานเงินเดือนและงบประมาณ

                           (1) งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

                           (2) งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู   (จ.18)

                            (3) งานขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติฯของกองการเจ้าหน้าที่ 

                            (4) งานจัดทำฎีกาเงินเดือน เงินตกเบิก เงินอื่นใดด้านเงินเดือน

                            (5) งานสำรวจวันลาประจำปี

                            (6) งานขออนุญาตไปราชการของบุคลากรในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

                            (7) งานเบิกเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เงินยืมทดรองจ่ายและเงินที่เกี่ยวข้องกับการเข้าประชุม อบรมสัมมนาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบจ.

                             (8) งานจัดทำแผนงานและงบประมาณ

                             (9) งานขออนุมัติเบิกเบี้ยเลี้ยง ยืมเงินทดรองจ่ายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

                            (10) งานตั้งงบประมาณเงินเดือน

                            (11) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                    งานวิชาการ

                             (1) งานให้คำปรึกษา แนะนำวิชาการด้านงานบริหารงานบุคคล

                             (2) งานขอหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีประเด็นปัญหาไม่เป็นที่ยุติ

          9.3 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม   มีหน้าที่ดังนี้

                    งานดำเนินการวินัย

                           (1) งานดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์การร้องทุกข์

                           (2) งานสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และข้อกล่าวหา

                           (3) งานตรวจพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์การลงโทษทางวินัย

                           (4) งานพิจารณาสำนวนสอบสวนทางวินัย

                           (5) งานเสนอความเห็นและดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

                           (6) งานเป็นกรรมการหรือกรรมการและเลขานุการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด

                            (7) งานตรวจสอบพิจารณารายงานการสอบหาข้อเท็จจริง รายงานการสอบสวน รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดหรือคดีความทั่วไป

                           (8) งานจัดทำทะเบียนคุมและทะเบียนประวัติของผู้มีพฤติการณ์ทางวินัย

                           (9) งานศึกษาเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยและการจัดทำมาตรฐานการลงโทษ

                           (10) งานจัดทำคำสั่งลงโทษทางวินัย

                           (11) งานเป็นอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ

                           (12) งานเป็นอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์

                           (13) งานจัดทำสรุปผลรายงานการดำเนินการทางวินัย

                           (14) งานเข้าร่วมประชุม ชี้แจง ตอบข้อสงสัยและดำเนินการทางวินัยตามมติ ก.จ.จ.ชัยภูมิสนับสนุนทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงาน

                            (15) งานให้ออกจากราชการกรณีปลดออก     ไล่ออก ทุพพลภาพ  หย่อนสมรรถภาพ

                            (16) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                    งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

                            (1) งานจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

                           (2) งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

                            (3) งานส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                           (4) งานตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการ

                            (5) งานจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับการมอบอำนาจ การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง

                            (6) งานส่งเสริมคุณธรรมให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

                            (7)การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการฯ

                            (8) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย