ติดต่อสอบถามขอข้อมูล อบจ.ชัยภูมิ
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต้องการติดต่อ (ใคร) :
เรื่องที่ต้องการติดต่อ :
รายละเอียด :
ไฟล​์แนบ :
ข้อมูลการติดต่อ อบจ.ชัยภูมิ
เบอร์โทรกลาง(อัตโนมัติ) 044-812098,044-821816, 044-813582, 044-811764, 044-813583,044-817156, 044811189, 044-817165 (กด 0 ติดต่อประชาสัมพันธ์)
กองแผน 0-4412-4622
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0-4481-3584
กองกิจการสภาฯ 0-4412-4624
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 0-4482-1817
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอบจ.ชัยภูมิ 0-4481-1376 , 0-4481-2406