นายก อบจ.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มจำนวนผู้เรียน กิจกรรมการอบรมอาชีพระยะสั้นและศึกษาดูงาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มจำนวนผู้เรียน กิจกรรมการอบรมอาชีพระยะสั้นและศึกษาดูงาน