อบจ.ชัยภูมิ ร่วมงานพิธี \"วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย\" ประจำปี 2560

                         วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน \"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย\" ประจำปี 2560

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"