วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐

                     วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นางบรรลือ เกิดชัยภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำคณะผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธี                                                                 

                     เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระดับท้องถิ่น เป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

                     พร้อมกันนี้สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการให้ความรู้และทราบประวัติความเป็นมา เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

\"\\"\\"\"\"\\"\\"\"\"\\"\\"\"\"\\"\\"\"\"\\"\\"\"\"\\"\\"\"\"\\"\\"\"