ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 8 และ ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560

                       วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายพีระพล ติ้วสุวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 และหลังจากประชุมได้ให้เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560

\"\\"\\\\"\\\\"\\"\"\"\\"\\\\"\\\\"\\"\"\"\\"\\\\"\\\\"\\"\"\"\\"\\\\"\\\\"\\"\"\"\\"\\\\"\\\\"\\"\"