ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2560 เพื่อกำหนดกรอบแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563)และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-25

                       วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กองแผนและงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2560 เพื่อกำหนดกรอบแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563)และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดย นายสมพร บุญเกิน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการประชุม นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ เป็นเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการปศุสัตว์จังหวัดและคลังจังหวัดชัยภูมิ นายประดลเดช เกิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ  เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการติดตามการประเมินผล