วารสารข่าวผึ้งหลวงโรงเรียนเนินสง่าวิทยา ประจำเดือนมิถุนายน 2560