ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ

                        วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยกองแผนและงบประมาณ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ 16 อำเภอ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รวมทั้งเสนอปัญหาของท้องถิ่นตนเอง เพื่อให้ อบจ.ชัยภูมิ นำไปจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ชัยภูมิ โดย นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนของเขตอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล อสม. คณะกรรมการชุมชน อภปร. อาสาพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนทั่วไป