ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2560 เพื่อพิจารณาและจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี

                       วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยกองแผนและงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2560 เพื่อพิจารณาและจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่1 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดย นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานกรรมการประชุม นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองนายก อบจ. ทั้ง 3 ท่าน ประชาคมท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค ผอ.กองแผนและงบประมาณ ผอ.กองการศึกษาฯ ผู้แทนกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ