จุลสารหน่วยศึกษานิเทศน์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฉบับที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2560