วารสารประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560