ประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2561