สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม