ประชุม ก.จ.จ. ชัยภูมิ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2563