เรื่อง ให้รองนายก อบจ.ชัยภูมิ และที่ปรึกษานายก อบจ.ชัยภูมิ พ้นจากตำแหน่ง