เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากิติมศักดิ์ นายก อบจ.ชัยภูมิ