เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563