ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ