ประชุม ก.จ.จ. ชัยภูมิ ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2563