ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบจ.ชัยภูมิ (Scan QR CODE)