ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ชัยภูมิ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์