ประชุม ก.จ.จ. ชัยภูมิ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 2/2564