ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 17 กันยายน 2564