ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดชัยภูมิ สนง.พาณิชย์ ชัยภูมิ ประจำเดือนสิงหาคม 2564