ข่าวล่าสุด

ขั้นตอน วิธีการในการเข้าตรวจดูและเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

ขั้นตอน วิธีการในการเข้าตรวจดูและเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

  1. เปิด Browser Chrome, FireFox, Opera, Edge
  2. ช่อง Address  ให้พิมพ์  www.chpao.org
  3. คลิ๊กที่  “ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
  4. คลิ๊กที่ “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - 2565
  5. คลิ๊กที่ บริการประชาชน “
  6. คลิ๊กที่ “ รับฟังความคิดเห็น ”