ข่าวล่าสุด

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.