ข่าวล่าสุด

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.