นายก อบจ.ชัยภูมิ คนใหม่ เข้ารับตำแหน่ง แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้ารับตำแหน่ง และแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ผลคะแนนตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ปรากฎว่า นายมนตรี ชาลีเครือ ได้คะแนนสูงสุดและตามประกาศของคณะการการเลือกตั้ง รับรองผลการเลือกตั้งครั้งที่ 28/2555 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555เห็นชอบให้ประกาศผลรับรอง ผลการเลือกตั้งให้ นายมนตรี ชาลีเครือ ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2552)มาตรา 35/4 กำหนดว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายมนตรี ชาลีเครือ ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอแถลงนโยบายต่อต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 9 ด้านด้วยกันโดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

 

1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1.1 ส่งเสริม/ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระดับ อนุบาล มัธยมศึกษา อุดมศึกษาให้สู่ความเป็นเลิศและมีคุณภาพสูงขึ้น
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1.3ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ มีความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาบุคลากร หลักสูตร สื่ิอการสอน เทคโนโลยี ทางการศึกษา และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ที่โดดเด่นให้คงอยู่สืบไป
1.5 ส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนาพุทธโดยให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนา และร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากขึ้น
1.6 ส่งเสริมสินค้า OTOP โดยเฉพาะที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ  นโยบายรัฐบาล

2. นโยบายด้านการส่งเสริมพัฒนารายได้

2.1 ส่งเสริมอาชีพทางด้าน งบประมาณและทุน สร้างงาน สร้างรายได้  พัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน รวมทั้งการ รวมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุน  การผลิต
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อสานต่อโครงการ    OTOP ของรัฐบาล
2.4 ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมในจังหวัด ทั้งด้านพลังงาน  ทดแทนและการท่องเที่ยว
2.5 ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร ส่งเสริมการสร้างแหล่งอาหารสู่แหล่งน้ำธรรมชาติให้มากขึ้น

3. นโยบายด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิต

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งกลุ่มสตรี อสม. อพปร.ตามแนวนโยบายรัฐบาล
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ

4. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูการท่องเที่ยวธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา
4.2 ปรับปรุง พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  โบราณสถาน ตลอดจนส่งเสริม   และสนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีศักยภาพและความปลอดภัย        ,
4.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษ โดยผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยรวมทั้งจังหวัดอย่างบูรณาการ

5. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

5.1 พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดี
5.2 ก่อสร้างและบำรุงแหล่งกักเก็บน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ และจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และรวมทั้งระบบส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร
5.3 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.4 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เร่งด่วน ตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

6.นโยบายด้านความปลอดภัย

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรม ร่วมกับภาครัฐ
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม นโยบายของรัฐบาล             
6.3 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติภัยต่างๆ ตลอดจนเพิ่มเครื่องมือและฝึกทักษะ อพปร.ให้มีศักยภาพ

7. นโยบายด้านการกีฬา
7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่มืออาชีพ
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกาย และสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา
7.3ส่งเสริมให้มีลานกีฬาและพัฒนาสนามกีฬาให้ทันสมัย

8. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และด้านการบริหารจัดการองค์กร

8.1 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
8.2 ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ                   
8.3 ผลักดันให้มีการจัดทำฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ในทุกด้านของประชากรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
8.4 พัฒนาบุคลากรให้เกิดวิสัยทัศน์ในการทำงาน มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม อันจะทำให้เกิดการพัฒนาในการบริการประชาชนให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด
8.5 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาองค์กรและเชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อ ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการประชาชน

9. นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดร่วมกับภาครัฐ สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล

นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินี้ ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐาน ของการบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งผมจะตั้งใจทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสสร้างความเป็นธรรมในระบบการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ทั้งนี้ การจะนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและได้รับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตลอดจนส่วนราชการและบุคคลากรขององค์การบริการส่วนจังหวัด ซึ่งจะได้นำนโยบายดังที่กล่าวมาแล้วนี้ไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนชาวชัยภูมิให้มากที่สุดต่อไป