ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยกองแผนและงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2560 เพื่อพิจารณาและจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่1 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดย นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานกรรมการประชุม นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองนายก อบจ. ทั้ง 3 ท่าน ประชาคมท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค ผอ.กองแผนและงบประมาณ ผอ.กองการศึกษาฯ ผู้แทนกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ
วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 เวลา 13:17 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2017 เวลา 15:32 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017 เวลา 10:39 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยกองแผนและงบประมาณ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ 16 อำเภอ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รวมทั้งเสนอปัญหาของท้องถิ่นตนเอง เพื่อให้ อบจ.ชัยภูมิ นำไปจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ชัยภูมิ โดย นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนของเขตอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล อสม. คณะกรรมการชุมชน อภปร. อาสาพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนทั่วไป
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 11:07 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์