ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017 เวลา 10:09 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พร้อมด้วยนางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิด้านยุทธศาสตร์ ร่วมต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิคนใหม่ คนที่ 66
วันอังคารที่ 03 ตุลาคม 2017 เวลา 10:15 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยกองแผนและงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2560 เพื่อพิจารณาและจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่1 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดย นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานกรรมการประชุม นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองนายก อบจ. ทั้ง 3 ท่าน ประชาคมท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค ผอ.กองแผนและงบประมาณ ผอ.กองการศึกษาฯ ผู้แทนกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ
วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 เวลา 13:17 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์