ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2017 เวลา 15:32 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017 เวลา 10:39 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยกองแผนและงบประมาณ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ 16 อำเภอ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รวมทั้งเสนอปัญหาของท้องถิ่นตนเอง เพื่อให้ อบจ.ชัยภูมิ นำไปจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ชัยภูมิ โดย นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนของเขตอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล อสม. คณะกรรมการชุมชน อภปร. อาสาพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนทั่วไป
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 11:07 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) นายพีระพล ติ้วสุวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 เพื่อประชุมในระเบียบวาระต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมประชุม
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 11:05 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2017 เวลา 11:23 น.| เขียนโดย admin