เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อโต๊ะครูพร้อมเก้าอี้ สำหรับสนับสนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด เพื่อใช้ในการเตรียมการสอน จำนวน 9 โรงเรียน ๆ ละ 12 ชุด รวมทั้งสิ้น 108 ชุด
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:23 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง