เปิดเผยราคากลางจ้างจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของ อบจ.ชัยภูมิื ประจำปี 2561
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2018 เวลา 10:47 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง