เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2018 เวลา 16:02 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง