เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0063 แยก ทล.2357 - บ้านหนองสำราญ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2018 เวลา 18:55 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง