เปิดเผยราคากลาง จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แหล่งน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ กทอ.62(2)PO-1-0052 (นางสาวสาวิตรี ทักษิณสิทธิ์) สถานที่ดำเนินการ โฉนดที่ดิน (น.ส.3) เลขที่ 3 หน้า 17 เล่ม 2
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2019 เวลา 14:27 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง