เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-2h จำนวน 18 ตัน(สถานที่ดำเนินการจัดส่งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2020 เวลา 13:06 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง