เปิดเผยราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 13 มกราคม 2021 เวลา 14:50 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง