เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะและเครื่องจักรกลประจำกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2017 เวลา 17:29 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง