จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9.7 คิวบิกฟุต สำหรับใช้ประจำอาคารเก็บพัสดุข้างอาคารคลินิกเซ็นเตอร์ (เดิม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 ตู้
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 15 กันยายน 2021 เวลา 10:14 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง