อาหาร - รวมสินค้าอาหาร ชัยภูมิ
อำเภอ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ ประเภทผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ โทรศัพท์
บำเหน็จณรงค์ นำผึ้งเเท้คัดพิเศษตราภูมิผึ้ง นางสาว ลัดดา  ตั้งรัตนะ อาหาร 266 ม.15 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 0819840404
บำเหน็จณรงค์ น้ำผึ้งแืท้เกสรดอกลำใยตราลัดดา ร้านลัดดา อาหาร 266 ม.15 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 0898452311
เมืองชัยภูมิ หม่ำหมู ร้านหม่ำนัดพบ อาหาร 147/2 ม.6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

044836467

0815932923

คอนสวรรค์ หม่ำแม่ลำยูร หม่ำแม่ลำยูร ฐานวิสัย อาหาร 46/8 ม.5 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 0878308288
แก้งคร้อ ข้าวกล้องเพาะงอก ข้าวอารมณ์ดี อาหาร 299 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 0862437618
เนินสง่า ไข่เค็มพอกดินสอพอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตาเนิน อาหาร 3/2 ม.12 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 0448466040
เมืองชัยภูมิ ข้าวกล้อง วิสาหกิจชุมชนบุ่งคล้าการเกษตร อาหาร 354 ม.3 ต.บุ่งคล้า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 089-5201636
เมืองชัยภูมิ หม่ำหมู ร้านหม่ำนายยอด อาหาร 115 ม.1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 0850248920
เมืองชัยภูมิ หม่ำหมู ร้านหม่ำ พญาแล อาหาร 217/1 ม.2 ซอยขี้เหล็กใหญ่ ถนนชัยภูมิ-นครสวรรค์ ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 0810752607
เมืองชัยภูมิ หม่ำเนื้อ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนช่อระกาพัฒนาอาชีพ อาหาร 9 ม.18 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 0878797799
เมืองชัยภูมิ หม่ำเนื้อ ร้านหม่ำมงคล อาหาร 350/4 ถนนอนันตกูล ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 0896258070
เมืองชัยภูมิ ไส้กรอกอีสานหมู ร้านหม่ำแม่ลำดวน อาหาร 235 ม.6 ซอยห้าแยกโนนไฮ ถนนชัยภูมิ-สีคิว ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 0810752607
บ้านเขว้า กล้วยทอดกรอบ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบ่อ อาหาร 205 ม.6 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 044839435
เกษตรสมบูรณ์ หม่ำยายขำ หม่ำ(นายสกุล  คงโนนกอก อาหาร 24 ม.2 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 0804881400
เกษตรสมบูรณ์ หม่ำเนื้อวัว ร้านหม่ำอนามัย อาหาร 120 ม.1 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 0801908639
เกษตรสมบูรณ์ หม่ำหมู หม่ำแซบ 3 อ. อาหาร 29 ม.2 ซอย2 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 0872614861
เกษตรสมบูรณ์ หม่ำเนื้อ ร้านตระกูลหม่ำ อาหาร 90 ม.4 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 0852068556
จัตุรัส ปลาส้มไร้ก้าง ร้านของฝากดอนละนาม อาหาร 55 ม.11 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 081-8778397
จัตุรัส ขนมทองม้วน กลุ่มอาหารแปรรูป (ขนมทองม้วน "กัลยา") อาหาร 77-79 ม.2 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 044-851709
บำเหน็จณรงค์ เส้นหมี่พร้อมน้ำผัดตราณิศรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิศรา นำเจริญ อาหาร 2 ม.17 ซอยสุขาภิบาล 6 ถนนรุ่งเรืองศรี ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 044859086
บำเหน็จณรงค์ กระยาสารท กลุ่มแม้บ้านเกษตรกร อาหาร 58/2 ม.11 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 0854940724
ภูเขียว หม่ำเนื้อ หม่ำแม่คำตัน อาหาร 283 ม.2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 089-4241395
ภักดีชุมพล มะขามหวานศรีภักดี กลุ่มจำหน่ายมะขามหวานบ้านซับประสิทธิ์ อาหาร 20 ม.7 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 0807231825
เกษตรสมบูรณ์ หม่ำเนื้อ ร้านหม่ำตาเวท อาหาร 142 ม.99 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 044869944
เกษตรสมบูรณ์ หม่ำแม่อ้น (หมู) หม่ำแม่อ้น อาหาร 73 ม.1 ถนนเกษตรฯ-หนองบัวแดง ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 0801600327
เกษตรสมบูรณ์ หม่ำแม่ครู (หม่ำหมู) หม่ำแม่ครู อาหาร 138 ม.1 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 0860938623
บ้านแท่น ส้มโอ กลุ่มผู้ปลูกไม้ผลบ้านหลุบค่าย อาหาร 27 ม.1 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 0807204415
จัตุรัส พริกแห้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพริกปลอดภัยจากสารพิษ อาหาร 141/1 ม.2 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 080-7378503
เนินสง่า ถั่วตัดนักสู้เนินทอง กลุ่มขนมนักสู้เนินทอง อาหาร 62/3 ม.10 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 087960055
เทพสถิต ถั่วทอดสมุนไพร กลุ่มอาหารแปรรูปถั่วทอดสมุนไพรบ้านวังใหม่พัฒนา อาหาร 94 ม.8 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 0862556902
แก้งคร้อ ขนมดอกจอก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำขนมบ้านหลุบคา อาหาร 84 ม.1 ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 0892868111
เทพสถิต มะพร้าวแก้ว กลุ่มใส้เมี่ยงสมุนไพร อาหาร 672 ม.1 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 0883485198
เทพสถิต ขนมทองม้วน ทองพับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นางเล็ด อาหาร 810 ม.1 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 0813605855
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :