ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ตามโครงการกู้เงินเพื่อจัดหาเครื่องจักรกลใช้ในการบริการสาธารณะ ประกอบการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 16:23 น. | เขียนโดย รนัฐกานต์ บุญโนนแต้