เปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 16:38 น. | เขียนโดย รนัฐกานต์ บุญโนนแต้