อบจ.ชัยภูมิ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี2560

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"