ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อจัดหาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการกู้เงินเพื่อจัดหาเครื่องจักรกลและยานพาหนะใช้ในการบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565
ประกาศผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประกาศสัดส่วนประขาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 12 ก.ค. 2565
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง