ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มเคลือบปกอัดสันกาวแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ร่างขอบเขตงาน จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มเคลือบปกอัดสันกาวแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร่างขอบเขตของงาน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง