สิ่งที่น่าสนใจ
ข่าว / ประกาศ
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อยาง CMS - 2h จำนวน 20 ตัน เพื่อนำไปซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 สาย (สถานที่ดำเนินการจัดส่งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง