สิ่งที่น่าสนใจ
ข่าว / ประกาศ
เปิดเผยแผนประจำวันที่ 22 มกราคม 2561
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ถังบรรจุยางแอสฟัลท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร พร้อมระบบดูดยาง-ส่งยาง และระบบทำความร้อนยาง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ถังบรรจุยางแอสฟัลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร พร้อมระบบดูดยาง - ส่งยาง และระบบทำความร้อนยาง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง