สิ่งที่น่าสนใจ
ข่าว / ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเดื่อ - บ้านกุดจิก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี Recycling สายทางบ้านกะฮาด ม.6 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า - บ้านโนนจาน ม.5,14 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดเผยแผนประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปาปอแดง ม.8 ต.ภูแลนคา-บ้านใหม่หนองแดง ม.9 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง