สิ่งที่น่าสนใจ
ข่าว / ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้และไม้ดอกประดับพร้อมปลูกบริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ร่างขอบเขตของงานซื้อตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้และไม้ดอกประดับพร้อมปลูกบริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เปิดเผยราคากลางซื้อตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้และไม้ดอกประดับพร้อมปลูกบริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง ชย.ถ.1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์-บ้านวังใหม่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง