สิ่งที่น่าสนใจ
ข่าว / ประกาศ
ประกาศประกวดราคาซื้อ รถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตงาน ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง