สิ่งที่น่าสนใจ
ข่าว / ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องแต่งกายวงโยธวาทิต โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สำหรับเตรียมความพร้อมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563
ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อชุดเครื่องแต่งกายวงโยธวาทิต โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สำหรับเตรียมความพร้อมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อชุดเครื่องแต่งกายวงโยธวาทิต โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สำหรับเตรียมความพร้อมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง