สิ่งที่น่าสนใจ
ข่าว / ประกาศ
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออาหารปลอดภัย เครือข่ายความร่วมมือสุขภาพ หนึ่งเดียว (one Health)
ซ่อมแซมทำนบดินพนังชี บ้านปากค่ายช่องแมว ม.2 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว-บ้านชาด ม.6 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ประกาศจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาทีี่มิใช่ยาเพื่อดำเนินการตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออาหารปลอดภัยเครือข่ายความร่วมมือสุขภาพหนึ่งเดียว (one Health) จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2)
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาที่มิใช่ยาเพื่อดำเนินการตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออาหารปลอดภัยเครือข่ายความร่วมมือสุขภาพหนึ่งเดียว (one Health) จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2)
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง