สิ่งที่น่าสนใจ
ข่าว / ประกาศ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน ตามโครงการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน ตามโครงการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สายทางบ้านหนองแวง ม.4 ต.นาฝาย-บ้านนาสีนวล ม.5 ต.นาเสียว กว้าง 6.00 ม.ยาว 2,350.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,100.00 ตร.ม.อบจ.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สายทางบ้านหนองแวง ม.4 ต.นาฝาย-บ้านนาสีนวล ม.5 ต.นาเสียว กว้าง 6.00 ม.ยาว 2,350.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,100.00 ตร.ม.อบจ.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง