การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชัยภูมิ) ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 3/2560

                      วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น2 ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหลังเก่า นายพิชิต คิดบรรจง ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชัยภูมิ) ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 3/2560

\"\\"\\\\"\\\\"\\"\"\"\\"\\\\"\\\\"\\"\"<img alt=\\\"\\\\&quot;\\\\&quot;\\\" data-cke-saved-src=\\\"\\\\\\\" src=\\\"\\\\&quot;/uploads/images/IMG_5717.JPG\\\\&quot;\\\" style=\\\"\\\\&quot;height:400px;\\\" width:600px\\\\\\\"=\\\"\\\">