วารสารประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับที่3 ประจำเดือนธันวาคม 2560