ข้อมูลรายงานการเงินประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (เพิ่มเติม)